top of page

ט"ו בשבט ושנת שמיטה בתנועה הרפורמית


התנועה הרפורמית היא ארגון הגג של הקהילות והמוסדות הרפורמים בישראל. התנועה מאוגדת כעמותה, ומתנהלת כמוסד ללא כוונת רווח. התנועה הישראלית הינה חלק מתנועה עולמית, הפועלת באמצעות 1200 קהילות ומרכזיים קהילתיים בלמעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם. יחדיו הם מהווים את הזרם הדתי והקהילתי הגדול ביהדות זמננו.

התנועה הרפורמית פועלת כל השנה על מנת להכניס תוכן עומק, וחוויה למעגל השנה היהודי והישראלי, באופן שמשלב מסורת וקדמה על ידי ניתנת מקום בחגים לנשים, אנשי הקהילה הגאה ונושאים מודרניים נוספים אשר עד כה לא ניתן להם מקום ראוי במסורת היהודית.

ב ט"ו בשבט ובשנת השמיטה התנועה הרפורמית מכניסה ליהדות סוגיות של אקולוגיה קיימות ואיכות סביבה, ומכניסה אל כל אלו תכנים יהודיים.

bottom of page